നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്‍ത്തട ഡാറ്റ ബാങ്ക് -തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ (LLMC)