അപേക്ഷ ഫോറങ്ങള്‍

AttachmentSize
ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 94.86 KB
ജനന രജിസ്ററില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 66.4 KB
വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം49.48 KB
വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 219.02 KB
വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം16.28 KB
മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് - അപേക്ഷാ ഫോറം 39.1 KB
ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷനുളള അപേക്ഷാ ഫോറം 56.64 KB
കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷാ ഫോറം38.67 KB
വിധവാപെന്‍ഷനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 44.24 KB
കായികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുളള പെന്‍ഷന്‍ ഫോറം 41.32 KB
സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുളള സഹായ അപേക്ഷ 43.93 KB
50 കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകക്കുളള സഹായ അപേക്ഷാ ഫോറം45.84 KB
തൊഴില്‍രഹിത വേതനം - അപേക്ഷാ ഫോറം47.48 KB
കെട്ടിട നികുതി - അപേക്ഷാ ഫോറം42.85 KB
തിയറ്റര്‍ പെര്‍മിറ്റ് - അപേക്ഷാ ഫോറം 64.46 KB
ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് - അപേക്ഷാ ഫോറം 567.45 KB
വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് - അപേക്ഷാ ഫോറം 54.42 KB
റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് -അപേക്ഷാ ഫോറം 37.58 KB
യന്ത്രങ്ങള്‍ ഘടിപ്പിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ47.48 KB
ഓംബുഡ്സ്മാനില്‍ പരാതി സമര്‍പ്പിക്കാനുളള അപേക്ഷാ ഫോറം41.46 KB