ബീച്ച് റിസോര്‍ട്ടുകള്‍

 1. ആബാദ് പാംഷോര്‍, ഫോണ്‍ : 91 471 2481481
 2. ആശാതീരം ബീച്ച് റിസോര്‍ട്സ്, ചൊവ്വര, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2267566
 3. കോക്കനട്ട് ബേ ബീച്ച് റിസോര്‍ട്സ്, വിഴിഞ്ഞം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2480566
 4. ഹോട്ടല്‍ സീ ഫെയ്സ്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2481835
 5. ഹോട്ടല്‍ സീ റോക്ക്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2480422
 6. ഐഡിയല്‍ ആയുര്‍വേദിക് റിസോര്‍ട്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2481632
 7. ജീവന്‍ ആയുര്‍വേദിക് ബീച്ച് റിസോര്‍ട്, ലൈറ്റ് ഹൌസ് ബീച്ച്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2480662
 8. മെഡിക്കസ് ആയുര്‍വേദിക് ബീച്ച് റിസോര്‍ട്, നെല്ലികുന്ന് ബീച്ച്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2483710
 9. സാന്റി ബീച്ച് റിസോര്‍ട്സ്, ലൈറ്റ് ഹൌസ് ബീച്ച്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 9349480012, 9349329666
 10. പപ്പിക്കുട്ടി ബീച്ച് റിസോര്‍ട്സ്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2480235
 11. ശാന്ത തീരം ബീച്ച് റിസോര്‍ട്സ്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2481972
 12. സൂര്യസമുദ്ര ബീച്ച് ഗാര്‍ഡന്‍, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2480413
 13. സ്വാഗത് ഹോളിഡെയ്സ് റിസോര്‍ട്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2481148
 14. തപോവന്‍ ഹെറിറ്റേജ് ഹോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നെല്ലികുന്ന്, മുല്ലൂര്‍, വിഴിഞ്ഞം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2480453
 15. ട്രാവന്‍കൂര്‍ ഹെറിറ്റേജ്, ചൊവ്വര, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2267828
 16. ഉദയ് സമുദ്ര ബീച്ച് ഹോട്ടല്‍, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 91 471 2481654
 17. ആയുര്‍ബേ മെഡിക്കസ് ആയുര്‍വേദിക്, ബീച്ച് റിസോര്‍ട്, നെല്ലികുന്ന് ബീച്ച്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം-21 ഫോണ്‍ : 91-471-2483710, 91-471-3952129, 91-471-2480596