കരകൌശല വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

  1. എസ് എം എസ് എം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ :  91 471 2331668
  2. ഹസ്തകലാ ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍ട്സ് & ക്രാഫ്റ്റ്സ്, സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ :   91 471 2338462
  3. മെട്രോ, സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ :   91 471 2476164
  4. നടേശന്‍സ്, ആയുര്‍വ്വേദ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ :   91 471 2331594
  5. പ്രിയ ഹോണ്‍ ഹാന്‍ഡിക്രാഫ്റ്റ്സ്, ആനയറ, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ :   91 471 2742385