ഹോട്ടലുകള്‍ / ലോഡ്ജിംഗ്


ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍

മസ്കറ്റ് ഹോട്ടല്‍, പി.എം.ജി ജംഗ്ഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  695033
ഫോണ്‍ : 914712318990
ഇ-മെയില്‍ :     hotelmascot@vsnl.net
വെബ്സൈറ്റ്:   http://www.mascothotelthiruvananthapuram.com/

മുത്തൂറ്റ് ടവേഴ്സ് , പുന്നന്‍ റോഡ്, സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം - 695039
ഫോണ്‍: 914712337733, ഫാക്സ് : 914712337734
ഇ-മെയില്‍ :    muthoot@eth.net
വെബ്സൈറ്റ്:  www.sarovarparkplaza.com

ഫോര്‍ സ്റ്റാര്‍

സൌത്ത്പാര്‍ക്ക്, എം.ജി റോഡ്, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം - 695034
ഫോണ്‍ : 914712325666
ഫാക്സ് : 914712331861
ഇ-മെയില്‍ :     reservations@thesouthpark.com
വെബ്സൈറ്റ്:  www.thesouthpark.com

 
ലൂസിയ കോണ്ടിനെന്റ്, ഈസ്റ്റ് ഫോര്‍ട്ട്, തിരുവനന്തപുരം- 695023
ഫോണ്‍ : 91471 2463443, ഫാക്സ് : 91471 2463347
ഇ-മെയില്‍ :    sajlucia@and2.vsnl.net.in
വെബ്സൈറ്റ്:  www.sajlucia.com

ത്രീസ്റ്റാര്‍

ഉദയ് സമുദ്ര ബീച്ച് ഹോട്ടല്‍, ജി.വി.രാജ റോഡ്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 914712481654, ഫാക്സ് : 914712481578
ഇ-മെയില്‍ :     udaykov@sancharnet.com
വെബ്സൈറ്റ്:  www.nivalink.com/udaysamudra

ഹോട്ടല്‍ സീ ഫേയ്സ്, എന്‍.യു.പി.ബീച്ച് റോഡ് കോവളം, തിരുവനന്തപുരം- 695527
ഫോണ്‍ : 914712481591, ഫാക്സ് : 914712481320
വെബ്സൈറ്റ്:  www.seaface.com

ഹോട്ടല്‍ പങ്കജ്, സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് എതിര്‍വശം, സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം
പി.ബി.നമ്പര്‍ 2464645
വെബ്സൈറ്റ്:  www.hotelpankaj.com

ഹോട്ടല്‍ ഹോറിസോണ്‍, അരിസ്റ്റോ റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം 695014
ഫോണ്‍ : 914712326888
വെബ്സൈറ്റ്:   www.thehotelhorizon.com
 

 
മറ്റു ഹോട്ടലുകള്‍
 1. അര്‍ച്ചന റോയല്‍ പാര്‍ക്ക്, തിരുവല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712381177
 2. ബാബ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712330099
 3. ഹോട്ടല്‍ ആര്യ നിവാസ്, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712330789
 4. ഹോട്ടല്‍ ബ്ളൂ നെസ്റ്റ്, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712324027
 5. ഹോട്ടല്‍ ചൈത്രം, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712330977
 6. ഹോട്ടല്‍ ഹൈലാന്റ്, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712333200
 7. ഹോട്ടല്‍ ഹൈലാന്റ് പാര്‍ക്ക്, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ :  914712338800
 8. ഹോട്ടല്‍ ഹില്‍ട്ടണ്‍ ഹൌസിംഗ്, ബോര്‍ഡ് ജംഗ്ഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712331137
 9. ഹോട്ടല്‍ ഹൊറൈസണ്‍, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712326888
 10. ഹോട്ടല്‍ പങ്കജ്, സ്റ്റാച്യു റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712464645
 11. ഹോട്ടല്‍ പ്രശാന്ത്, പി.എം.ജി ജംഗ്ഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712316189
 12. സജീന ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, ഫോണ്‍ : 914712338663
 13. ഹോട്ടല്‍ റീജന്‍സി, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712338525
 14. ഹോട്ടല്‍ സില്‍വര്‍ സാന്റ്, ചെന്തിട്ട ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജ്, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712464699
 15. ഹോട്ടല്‍ സൌത്ത് പാര്‍ക്ക്, എം.ജി റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712333333
 16. ഹോട്ടല്‍ ശ്രീ നവരത്ന, വൈ.എം.സി.എ റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712333494
 17. ഹോട്ടല്‍ തംബുരു ഇന്റര്‍നാഷണല്‍, അരിസ്റ്റോ ജംഗ്ഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712321974
 18. ഹോട്ടല്‍ വെങ്കടേശ്വര, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712323968
 19. ജീവന്‍ ആയൂര്‍വ്വേദിക് ബീച്ച് റിസോര്‍ട്സ്, ലൈറ്റ്  ഹൌസ് ബീച്ച് കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712480662
 20. പാരമൌണ്ട് പാര്‍ക്ക് ഹോട്ടല്‍, അരിസ്റ്റോ ജംഗ്ഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712323474
 21. പ്രിന്‍സസ് ഇന്‍, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712339150
 22. സാമ്രാട്ട് ഹോട്ടല്‍, തകരപറമ്പ്, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ :  914712463314
 23. ദി റസിഡന്‍സി ടവര്‍, പ്രസ്സ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712331661
 24. ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ളാവ്, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712331317
 25. വിനായക ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, നിയര്‍ ന്യൂ തിയേറ്റര്‍, തമ്പാനൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712324927
 26. സജീന ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, പുന്നന്‍ റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍ : 914712335671