സ്ഥാപനങ്ങള്‍

 •   ആശുപത്രികള്‍
 •   ഗതാഗതം
 •   ബാങ്കിംഗ്
 •   പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്
 •   പോസ്റ്റല്‍ & ടെലിക്കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ 
 •   പബ്ളിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍
 •   സേവനമേഖല
 •   ഐ.ടി. മേഖല
 •   ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
 •   സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍
 •   സേനാകേന്ദ്രങ്ങള്‍
 •   ഐ.എം.ജി
 •   ജയില്‍