മേയര്‍

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയര്‍ 

 

 

ശ്രീ. കെ. ശ്രീകുമാര്‍
മേയര്‍
Ph: 0471-2322470, Extn: 404
Email: tvmmayor@gmail.com
======================

 
 
Adv. Rakhi Ravikumar
Dy. Mayor
Ph. 0471-2329905, Extn: 437
Email: tvmdymayor@gmail.com