സെക്രട്ടറി

 


സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍ :- (0471) 2332085, Fax :- 2336017
ഇ-മെയില്‍ : tvpmcorpn@gmail.com
_____________________________________ശ്രീമതി ബിനി കെ യു.
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍ :- (0471) 2324640, Fax :- 2336017  
ഇ-മെയില്‍: adl.secretarytvm@gmail.com