സാങ്കേതിക ഉപദേശക സമിതി

Corporation Level Technical Advisory Group 
 

13 - പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി ആസൂത്രണ സമിതി വിദഗ്ധ അംഗങ്ങളുടെ പേരും സമിതിയും

1. ചെയര്‍മാന്‍: - ബഹു. മേയര്‍.

2. വൈസ്  ചെയര്‍മാന്‍: - ശ്രി. കെ. രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍, പ്ലാന്‍ കോഡിനേറ്റര്‍.

3. കണ്‍വീനര്‍: - നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി.

 

മെമ്പറന്മാര്‍

===============================================

4. നഗരസഭയിലെ എല്ലാ സ്ഥിരം സമിതികളിലെ ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍/ചെയര്‍പെര്‍സണുകള്‍

5.  ശ്രീ. പി എം രാജീവ്, പൊതുഭരണവും ധനകാര്യവും & പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം,  ഇമെയില്‍: -  pmrajiv@gmail.com

6.  ശ്രീ. കെ. കെ. കൃഷ്ണകുമാര്‍ , വിദ്യഭ്യാസം കായികം യുവജനക്ഷേമം,  ഇമെയില്‍: -  kriku.kk@gmail.com

7.  ശ്രീ. ഷിബു കെ. നായര്‍, ആരോഗ്യം, ശുചിത്വം, മാലിന്യ സംസ്കരണം  ഇമെയില്‍: -  shibuknair@gmail.com

8.  ഡോ. സി. ഭാസ്കരന്‍, കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും,  ഇമെയില്‍: -  drbhaskaranc@yahoo.co.in

9.  ശ്രീമതി. സരസമ്മ, വനിതാ വികസനം, പട്ടിക ജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസനം, ഇമെയില്‍: -  pnsarasamma@gmail.com

10.  ഡോ. രമേശ്കുമാര്‍ എം, മത്സ്യബന്ധനം, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം.  ഇമെയില്‍: -  rameshbincy@gmail.com

11.  ശ്രീ. എം നജീബ്. പൊതുമരാമത്ത്, ഊര്‍ജ്ജം.  ഇമെയില്‍: -  mnajeeb23@gmail.com

12.  ശ്രീ. ത്രിവിക്രമന്‍ കെ, സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വം.  ഇമെയില്‍: -  kthrivikramanjyotsna@gmail.com

13.  ശ്രീ. മടത്തറ സുഗതന്‍, സാമൂഹിക നീതി. ഇമെയില്‍: -  madatharasugathan@gmail.com

14.ശ്രീ.എം. വിജയകുമാരന്‍ നായര്‍, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം, ചേരി പരിഷ്കരണം, ഇമെയില്‍: -  mvijayakumarannair@gmail.com       

------------------------------------------------------------------------------------


Knowledge Manager
A. KASTURIRANGAN,
Sarovaram,
SreepuramRoad, Poojapura,
Thiruvananthapuram 695012

Chairman
Shri. A. John Cheriyan,
Rtd. ChiefEngineer,
D1, TennisClubEnclave,
KowdiyarPO, Thiruvananthapuram 695003

Secretary & Convenor
Secretary, Thiruvananthapuram Corporation

Subject Committees

1. Watershed Management
(Including agriculture, Animal Husbandry, Dairy, Fisheries, Environment & Relatedsectors)
Chairman
Shri.RavindranNair,
Rtd. DD. Fisheries,
Rohith, PangapparaPO, Thiruvananthapuram

Convenor
Principal AgricultureOfficer, Thiruvananthapuram

Members

    * Shri. S. Mohanan, State Programme Officer, Kundumbasree Office, Chalakkuzhi Lane, Medical College PO
    * Shri. Subrahmanya Ayyar, Prof. Agricultural College (Rtd), Vellayani
    * Assistant Executive Engineer (Project), Thiruvananthapuram Corporation
    * District Soil & Water Conservation Officer, Thiruvananthapuram
    * Shri. L. Ravikumar, Sr. Veterinary Surgeon, Thiruvananthapuram Corporation
    * Dr. K. Muraleedharan Nair, Divakara Mandiram, K.R.A. E-34, TC-25/2565, AyurvedaCollege, WestLane, Kumarapuram, Thiruvananthapuram

2. Local Economic Development
(Other than Agriculture including Industries, Promotion of Private & Community Investment and Mobilisation of Credit)
Chairman
Shri. U.P.A. Menon, Director, Computer Training Centre, Thiruvananthapuram Corporation

Convenor
GeneralManager, District Industries Centre, Thiruvananthapuram

Members

    * Shri. Krishnakumar, Programme Officer, Kundumbasree
    * Shri. Sadanarajan, Makayiram, Poudukadavu, Kochuveli PO
    * Shri. A. Chakrapani, (Rtd. Engineer, Keltron), Kartika, 5/611, Sreekariyam.P.O, Sasthamkonam, Thiruvananthapuram
    * Shri. Gireesh Kumar, TC5/1204/4, Lizy Cottage, Pippinmoodu, Sasthamangalam, Thiruvananthapuram-10
    * Shri. Mohanan, Assistant District Industries Officer, Water Works compound, Vellayambalam
    * Smt. Rajamma, Rohini, Vattavila, Poudikonam, Thiruvananthapuram
    * ,45, IndiraNagar, Peroorkada, Thiruvananthapuram

3. Poverty Reduction including Housing
Chairman
Shri. B. Kamalasanan Nair, Cempakamandiram, B-10 Palore Lane,
Murinjapalam, Medical College P O, Thiruvananthapuram

Convenor

DMC, Kudumbasree

Members


    * Smt. Leela Joseph (Rtd. Women’s Welfare Officer) KP 2/360, Oolanpara, Peroorkkada, Thiruvananthapuram
    * Smt. Sini, ADMC (Kudumbasree)
    * Shri. R. Gopakumar, Director, Janasiksha Samsthan A.T.P.O., Thiruvananthapuram Corporation
    * Shri. C.L.George, Roy Vihar, Kulangarakonam, Naruvamoodu P O, Thiruvananthapuram
    * Shri. Kesavan Nair, Programme Officer, Kudumbasree

4. Scheduled Caste Development
Chairman
Shri. R.V. Satheendra Kumar, TC 6/940, Paravilakathu Veedu,
Manchadimoodu, Vattiyoorkavu P O, Thiruvananthapuram

Convenor

District Development Officer for SC’s, Thiruvananthapuram

Members


    * Shri. Madathara Sugathan, P.L.R.A 121, Panachamood Lane, Pattom P O
    * Shri. V. Padmanabhan, Kanivu, Chennilode, Medical College P O
    * Shri. N K Vamadevan, (Rtd. Research Officer), TC 12/408, Anjali, Plamoodu, Pattom, Thiruvananthapuram
    * Dr. Anirudhan, Nouka, TC 3/2365/1, Pattom P O, Thiruvananthapuram
    * Shri. K.K. Sasidharan, Prasantham, TC 13/1568 (15), Kalakoumudi Road, Medical College, Kumarapuram, Thiruvananthapuram

5. Women and Child Development
Chairman
Prof. J. Chandra, Ex-Mayor, Indira Nagar, Peroorkada,Thiruvananthapuram

Convenor

District Women’s Welfare Officer, Collectorate, Thiruvananthapuram

Members

    * Smt. Jaya, Assistant Director, State Planning Board, Pattom, Thirvananthapuram
    * Adv. Geenakumari, Sarayu, Kudappanakunnu P O, Thiruvananthapuram
    * Smt. L. Ramadevi, Pulimoottil House, Venjaramoodu P O, Thiruvananthapuram
    * Smt. Lekha S Kumar, C/o Dr. Jayaprakash, Medical College Quarters, Thiruvananthapuram
    * C.D.P.O, Urban I

6. Health
Chairman
Dr. Vijayakumar, Prof. General Medicine, Medical College, Thiruvananthapuram

Convenor

Superintendent , Government Hospital, Peroorkkada, Thiruvananthapuram

Members


    * Dy. DMO Health, DMO Office, General Hospital Road, Thiruvananthapuram
    * Dr. L. Jayalekshmi, Ex-Health Officer, Thiruvananthapuram Corporation
    * Executive Engineer, Kerala Water Authority, Sewage Division (Maintenance), Pattom, Thiruvananthapuram
    * Superintendent, Government Hospital, Nemom
    * Assistant Executive Engineer, Project, Thiruvananthapuram Corporation
    * Shri. Padmanabhan Nair, Keerthanam, MGRA 105, TKD Road, Pattom, Thiruvananthapuram
    * Dr. Babu Ambatt, Sanitation Mission Centre, Environment Development, Thozhuvancode, Vattiyoorkavu P O

7. Water Supply and Sanitation
Chairman
Shri. Padmanabhan Nair, Rtd. Chief Engineer, Kerala Water Authority,
Keerthanam, MGRA 105, TKD Road, Pattom, Thiruvananthapuram

Convenor
Executive Engineer, P H Division, Kerala Water Authority,
Vellayambalam, Thiruvananthapuram

Members


    * Dr. Babu Ambatt, Sanitation Mission Centre, Environment Development, Thozhuvancode, Vattiyoorkavu P O
    * Prof. R.V.G. Menon, Haritha, Kesavadev Road, Poojappura, Thiruvananthapuram
    * Dr. Ajayakumar Varma, Head Environment Science Division, Centre for Earth Science Studies
    * Dr. K.R. Leelamma Ittiyamma, Prof. & Head of Community Medicine, Medical College Hospital, Thiruvananthapuram
    * Smt. Geena Prasad, Environment Engineer, Project Implementation Unit, Thiruvananthapuram Corporation
    * Shri. Dileep Kumar, Environment Engineer, kerala State Polution Control Board, Plamoodu, Pattom, Thiruvananthapuram-4
    * Assistant Executive Engineer, Central Sub Division (Water Supply), Vellayambalam, Thiruvananthapuram
    * Assistant Executive Engineer, Thiruvananthapuram Corporation
    * ADC (Social Mobilisation), Plamoodu, Pattom P O, Thiruvananthapuram
    * Health Officer, Thiruvananthapuram Corporation

8. Education, Culture, Sports & Youth Affairs
Chairman
Shri. Mohan Das, 38, Ilankam Nagar, Thycaud, Thiruvananthapuram

Convenor
Deputy Director of Education, Thiruvananthapuram

Members

    * Prof. V.N. Murali, Chempakasseri Nagar, Kesavadasapuram, Pattom P O, Thiruvananthapuram
    * Shri. C.V. Surendran, Surya, TC 15/1207, Kunnukuzhi, Thiruvananthapuram
    * Dr. R.B. Rajalekshmi, Reader M G College, Thiruvananthapuram
    * Shri. A.A. Hakkim, Indu, TC 49/400, Samadarsini Nagar, Manacaud P O, Thiruvananthapuram
    * Shri. K. Vasudevan Nair, Krishna, TC 2/1154 (1), Koonamkulam, Palloor House, Medical College, Thiruvananthapuram
    * Smt. Soja Madhavan, Bhagavathi Lane, Kowdiar P O, Thiruvananthapuram