സിനിമാശാലകള്‍

 

സിനിമാശാലകള്‍
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
അജന്ത 0471-2472825
അഞ്ജലി 0471-2475579
അശ്വതി 0471-2475579
ആതിര 0471-2475579
അതുല്യ 0471-2475579
സെന്‍ട്രല്‍ 0471-2462865
ധന്യ 0471-2476773
കൈരളി 0471-2329060
കലാഭവന്‍ 0471-2322314
കൃപ 0471-2471655
ന്യൂ 0471-2323244
രമ്യ 0471-2476773
പാര്‍ത്ഥാസ് 0471-2474959
ശ്രീ 0471-2329060
ശ്രീപത്മനാഭ 0471-2473999
ശ്രീ വിശാഖ് 0471-2331222
ശ്രീ ബാല 0471-2478872
ശ്രീകുമാര്‍ 0471-2331222