വിമെന്‍ & ചൈല്‍ഡ് ഡവലപ്മെന്റ്റ്

Chairman
Prof. J. Chandra, Ex-Mayor, Indira Nagar, Peroorkada,Thiruvananthapuram

Convenor
District Women’s Welfare Officer, Collectorate, Thiruvananthapuram

Members

    * Smt. Jaya, Assistant Director, State Planning Board, Pattom, Thirvananthapuram
    * Adv. Geenakumari, Sarayu, Kudappanakunnu P O, Thiruvananthapuram
    * Smt. L. Ramadevi, Pulimoottil House, Venjaramoodu P O, Thiruvananthapuram
    * Smt. Lekha S Kumar, C/o Dr. Jayaprakash, Medical College Quarters, Thiruvananthapuram
    * C.D.P.O, Urban I